Immigration Legal Aid Resources

Ang mga non-profit na nakapaloob dito ay naghahandog ng mga iba’t ibang serbisyong legal aid sa imigrasyon. Hinihikayat namin kayong tumawag muna para alamin kung makatutulong sila sa inyong espesipikong pangangailangan. Kadalasang mababa ang presyo, libre, o puwedeng i-waive (pawalang bisa) ang bayad sa unang konsultasyon ng mga residente ng San Francisco mula sa mga ahensyang ito.

 • African Advocacy Network (AAN)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Amharic Arabic French Portuguese Tigrinya Wolof

  Services offered: Screening sa Imigrasyon Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) Biktima ng Krimen (U visa) Asylum Pagpapayo sa Deportasyon Green Card

  Serbisyong ligal sa imigrasyon at case management para sa mga imigranteng African at Afro-Carribbean.

  3106 Folsom Street
  San Francisco, CA 94110

  Tawagan 415-503-1032 www.aansf.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 8:00 pm
  Martes: 9:00 am - 8:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 8:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 8:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 8:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Arab Resource & Organizing Center (AROC)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Arabic Farsi

  Services offered: Screening sa Imigrasyon Asylum Pagpapayo sa Deportasyon Green Card Citizenship Pagpapayo sa Detensyon Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) DACA Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa mga Arabo at Muslim na mga imigrante

  522 Valencia St
  San Francisco, CA 94110

  Tawagan 415-861-7444 www.araborganizing.org

  Oras
  Lunes: 10:00 am - 5:00 pm
  Martes: 10:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 10:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 10:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 10:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Asian Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus (AAAJ - ALC)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Cantonese Mandarin Vietnamese

  Services offered: Screening sa Imigrasyon Pagpapayo sa Detensyon Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) Green Card

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa mga komunidad ng Asian Pacific Islander na mababa ang kita (low income)

  55 Columbus Ave
  San Francisco, CA 94111

  Tawagan 415-896-1701 www.advancingjustice-alc.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Asian Pacific Islander Legal Outreach (APILO)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Mandarin Cantonese Filipino Vietnamese Korean Japanese Spanish

  Services offered: Pagpapayo sa Deportasyon Screening sa Imigrasyon Citizenship Biktima ng Krimen (U visa) Asylum Biktima ng Trafficking (T visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA) Green Card DACA Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon at serbisyong panlipunan para sa mga komunidad ng Asian Pacific Islander na mabababa ang kita

  1121 Mission Street
  San Francisco, CA 94103

  Tawagan 415-567-6255 www.apilegaloutreach.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Bay Area Legal Aid, San Francisco County

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish Cantonese Mandarin Vietnamese Arabic Amharic Filipino Farsi Tigrinya French Korean Russian

  Services offered: Biktima ng Krimen (U visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA)

  Serbisyong ligal para sa mga komunidad na low-income o mabababa ang kita

  1800 Market St, 3rd Floor
  San Francisco, CA 94102

  Tawagan 415-982-1300 baylegal.org/get-help/find-an-office/san-francisco-county

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Catholic Charities CYO of San Francisco

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish Portuguese Mandarin

  Services offered: Screening sa Imigrasyon Green Card DACA Pagpapayo sa Deportasyon Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS) Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) Biktima ng Trafficking (T visa) Biktima ng Krimen (U visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA)

  Serbisyong ligal at serbisyong panlipunan para sa mga imigranteng pamilya

  2873 Mission Street
  San Francisco, CA 94110

  Tawagan 650.295.2160 www.catholiccharitiessf.org/what-we-do/immigration

  Oras
  Lunes: 8:30 am - 4:30 pm
  Martes: 8:30 am - 4:30 pm
  Miyerkules: 8:30 am - 4:30 pm
  Huwebes: 8:30 am - 4:30 pm
  Biyernes: 8:30 am - 4:30 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Central American Resource Center (CARECEN)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish

  Services offered: Pagpapayo sa Deportasyon Screening sa Imigrasyon DACA Biktima ng Krimen (U visa) Asylum Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) Green Card Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS) Biktima ng Trafficking (T visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa Latino, imigrante at mga pamilya na mabababa ang kita

  3101 Mission Street #101
  San Francisco, CA 94110

  Tawagan 415-642-4400 www.carecensf.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Chinese for Affirmative Action (CAA)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Cantonese Mandarin

  Services offered: Screening sa Imigrasyon Citizenship

  Mga serbisyong nakatuon para sa mga miyembro ng komunidad na mababa ang kita, may limitadong kakayahan sa Ingles, at imigrante sa San Francisco.

  17 Walter U. Lum Place
  San Francisco, CA 94108

  Tawagan 415-274-6750 caasf.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 12:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Dolores Street Community Services (DSCS)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish Hindi

  Services offered: Pagpapayo sa Deportasyon Screening sa Imigrasyon Pagpapayo sa Detensyon DACA Biktima ng Krimen (U visa) Asylum Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA) Biktima ng Trafficking (T visa)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa Latino, imigrante at mga pamilya na mabababa ang kita

  938 Valencia Street
  San Francisco, CA 94110

  Tawagan 415-282-6209 www.dscs.org

  Oras
  Lunes: 9:30 am - 5:30 pm
  Martes: 9:30 am - 5:30 pm
  Miyerkules: 9:30 am - 5:30 pm
  Huwebes: 9:30 am - 5:30 pm
  Biyernes: 9:30 am - 5:30 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Immigration Center for Women and Children

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish

  Services offered: Asylum Pagpapayo sa Deportasyon Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS) Biktima ng Krimen (U visa) Biktima ng Trafficking (T visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa mga bata at imigrante na biktima ng domestikong karahasan (karahasan na dinaranas sa loob ng tirahan o pamilya) at iba pang krimen

  3543 18th Street
  San Francisco, CA 94110

  Tawagan 415-861-1449 www.icwclaw.org

 • Institusyon ng Bay Area sa Imigrasyon (IIBA)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish

  Services offered: Citizenship Screening sa Imigrasyon DACA Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) Biktima ng Krimen (U visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon, mga oportunidad sa edukasyon at sibikang pakikilahok para sa mga imigrante, mga refugee at kanilang pamilya

  58 2nd Street, 3rd Floor
  San Francisco, CA 94105

  Tawagan 415-538-8100 x206 www.iibayarea.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Jewish Family & Children's Services

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Russian

  Services offered: Citizenship Screening sa Imigrasyon Green Card Asylum Biktima ng Trafficking (T visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA) Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon at serbisyong panlipunan para sa mga bata, pamilya at matatanda, kabilang ang mga kliyenteng nakakapagsalita ng Russian at Eastern European

  2150 Post St.
  San Francisco, CA 94122

  Tawagan 415-449-2900 www.jfcs.org/find-help/emigres

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Jubilee Immigration Advocates

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Cantonese Mandarin Filipino Spanish French Vietnamese

  Services offered: Green Card Citizenship Asylum DACA Pagpapayo sa Deportasyon Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS) Biktima ng Krimen (U visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA) Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa mga imigrante kabilang ang mga nagsasalita ng Cantonese at Mandarin

  100 Bush Street Suite 508
  San Francisco, CA 94104

  Tawagan (415) 813-1958 jubileelegal.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: Sarado
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Justice & Diversity Center-Homeless Advocacy Project

  Mga Wika na Sinasalita:
  Spanish

  Services offered: Immigration Screening Green Card Temporary Protected Status (TPS) Asylum DACA Crime Victims (U visa)

  Immigration legal services for individuals or families are homeless or at imminent risk of homelessness, with a focus on individuals with mental health disabilities.

  125 Hyde Street
  San Francisco, CA 94102

  Tawagan tel:415-865-9208 sfbar.org/hap

  Oras
  Lunes: Sarado
  Martes: 9:00 am - 4:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 4:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 4:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 4:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Kids in Need of Self Defense

  Services offered: Asylum Biktima ng Trafficking (T visa) Biktima ng Krimen (U visa) Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS) Pagpapayo sa Deportasyon

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa mga imigrante na walang kasama at mga batang refugee na kasalukuyang bahagi ng paglilitis sa deportasyon

  200 Pine Street, 3rd Floor 
  San Francisco, CA 94104

  Tawagan 415-694-7394 supportkind.org

 • LGBT Asylum Project (Proyekto ng LGBT Asylum)

  Mga Wika na Sinasalita:
  Spanish Portuguese

  Services offered: Asylum DACA

  Ligal na serbisyo para sa mga imigranteng LGBTQ na nag-aaply sa para sa asilo (asylum)

  526 Castro Street
  San Francisco, CA 94114

  Tawagan tel:424-278-0922 lgbtasylumproject.org

  Oras
  Lunes: 10:00 am - 6:00 pm
  Martes: 10:00 am - 6:00 pm
  Miyerkules: 10:00 am - 6:00 pm
  Huwebes: 10:00 am - 6:00 pm
  Biyernes: 10:00 am - 6:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • La Raza Centro Legal (LRCL)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish

  Services offered: Pagpapayo sa Deportasyon Screening sa Imigrasyon DACA Biktima ng Krimen (U visa) Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) Green Card Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa Latino, imigrante at mga pamilya na mabababa ang kita

  474 Valencia Street #295
  San Francisco, CA 94103

  Tawagan 415-575-3500 lrcl.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • La Raza Community Resource Center (LRCRC)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish

  Services offered: Citizenship

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa Latino, imigrante at mga pamilya na mabababa ang kita

  474 Valencia Street #100
  San Francisco, CA 94103

  Tawagan 415-863-0764 www.larazacrc.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Lawyers Committee for Civil Rights of the San Francisco Bay Area

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish French

  Services offered: Asylum Deportation Counsel Temporary Protected Status (TPS) Trafficking Victims (T visa) Crime Victims (U visa)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa mga imigrante, refugee at mga pamilyang low-income na naghahanap ng asylum

  131 Steuart Street #400
  San Francisco, CA 94105

  Tawagan (415) 543-9444 www.lccr.com

 • Legal Services for Children

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish

  Services offered: Pagpapayo sa Deportasyon Screening sa Imigrasyon DACA Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS) Biktima ng Krimen (U visa) Citizenship Pagpapayo sa Detensyon Green Card Biktima ng Trafficking (T visa)

  Libreng serbisyong ligal sa imigrasyon para mga bata at kabataang na hindi hihigit sa 21 taong gulang

  870 Market Street, Suite 356
  San Francisco, CA 94102

  Tawagan 415-863-3762 www.lsc-sf.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Pangea Legal Services

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish French Portuguese German Farsi Krio

  Services offered: Pagpapayo sa Deportasyon Pagpapayo sa Detensyon Asylum Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS) Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) Biktima ng Trafficking (T visa) Biktima ng Krimen (U visa) Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA)

  Serbisyong ligal sa imigrasyon at adbokasiya sa mga imigrante, lalo na sa paksa ng pag-depensa sa sa deportasyon

  350 Sansome Street, Suite 650
  San Francisco, CA 94104

  Tawagan 415-254-0475 www.pangealegal.org

  Oras
  Lunes: 8:00 am - 4:30 pm
  Martes: 8:00 am - 4:30 pm
  Miyerkules: 8:00 am - 4:30 pm
  Huwebes: 8:00 am - 4:30 pm
  Biyernes: 8:00 am - 4:30 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Self-Help for the Elderly

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Cantonese Mandarin

  Services offered: Citizenship Green Card

  Mga serbisyong panlipunan para sa mga mababa ang sahod, matatanda, kabilang ang mga nagsasalita ng Cantonese at Mandarin

  601 Jackson Street
  San Francisco, CA 94133

  Tawagan 415-677-7600 www.selfhelpelderly.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • Tahirih Justice Center (Sentro ng Hustisya Tahirih)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish Hindi

  Services offered: Asylum Biktima ng Domestic Violence/Karahasan sa Tahanan (VAWA) Biktima ng Krimen (U visa) Biktima ng Trafficking (T visa) Mga batang inabuso o napabayaan (SIJS) Screening sa Imigrasyon

  Ligal na serbisyo para sa mga imigrante kababaihan (nakakatanda man o bata) na dating biktima ng karahasang batay sa kasarian

  881 Sneath Lane, Suite 115
  San Bruno, CA 94066

  Tawagan tel:650-270-2100 www.tahirih.org

  Oras
  Lunes: 9:30 am - 5:30 pm
  Martes: 9:30 am - 5:30 pm
  Miyerkules: 9:30 am - 5:30 pm
  Huwebes: 9:30 am - 5:30 pm
  Biyernes: 9:30 am - 5:30 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • The Bar Association of San Francisco

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish Cantonese

  Services offered: Green Card Asylum Pagpapayo sa Deportasyon

  Serbisyong ligal sa imigrasyon para sa mga disadvantaged at indibidwal na underserved

  301 Battery Street
  San Francisco, CA 94111

  Tawagan (415) 982-1600 www.sfbar.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado
 • USF Immigration and Deportation Defense Clinic

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish

  Services offered: Pagpapayo sa Deportasyon

  Legal na serbisyo sa imigrasyon para sa mga imigrante, mas lalo na sa mga bata at kababaihan na walang kasama, naghahanap ng asylum

  2130 Fulton Street
  San Francisco, CA 94117

  Tawagan (415) 422-4475 www.usfca.edu/law/professional-skills/law-clinics/immigration-deportation

 • We Rise SF Labor Center for Immigrant Justice

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Spanish Cantonese Mandarin Arabic

  Services offered: Citizenship Screening sa Imigrasyon Green Card Pansamantalang Proteksyon sa Katayuan/ Temporary Protected Status (TPS) DACA

  Libreng konsultasyon sa imigrasyon para sa mga imigranteng miyembro ng unyon at ang kanilang pamilya sa San Francisco

  240 Golden Gate Ave, Suite 302
  San Francisco, CA 94102

  Tawagan 415-440-8798 sflaborcouncil.org/community-services/2417-2

  Oras
  Lunes: 10:00 am - 5:00 pm
  Martes: 10:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 10:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 10:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 10:00 am - 5:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado

Ipakita ang mga ahensya na nagsasalita ng:

Ipakita ang iba pang mga wika