Disclaimer

Ang mga impormasyon na nakalahad sa Website na ito ay kinolekta, pinananatili, at ibinibigay para sa kaginhawaan ng mambabasa. Ang Lungsod at County ng San Francisco ay hindi nagbibigay katunayan sa katotohanan ng impormasyon na galing sa mga third party, pero sinisikap nito ang pagpapanatili ng impormasyon na tama at wasto, at sunod sa panahon.

Layabilidad

Sa anumang pangyayari, hindi pananagutan ng Lungsod at County ng San Francisco ang mga hakbang na gawin o mga pagtanggal na mangyari mula sa pagtiwala sa kahit anumang impormasyon na nagmumula sa anumang source na nakapaloob dito, at hindi rin pananagutan ng Lungsod at County ang kahit anumang ibang kahihinatnan mula sa pagtiwala dito.

Hindi ini-endorse ng Lungsod at County ng San Francisco ang kahit anumang mga organisasyon o abogado na nakalista sa site na ito. Hindi rin lumalahok o responsable ang CCSF sa pagrepresenta ng mga desisyon o gawain ng mga organisasyon o mga abogadong ito.


Kompatibilidad sa Browser

Sinusuportahan ng San Francisco Immigrant Support Hub ang pinakabagong bersyon ng Internet Explorer, Firefox, Chrome, at Safari na standard view, pati na rin ang Safari at Chrome na pang mobile.