Maghanap ng tulong na ligal sa imigrasyon

Nakatira, nagtatrabaho o nagaaral ba dito sa San Francisco ang taong tinutulungan mo?

Para lamang sa mga imigrante na nakatira, nagtatrabaho, o nag-aaral dito sa San Francisco ang mga rekurso na ito. Bisitahin ang immi.org para makahanap ng ligal na tulong sa Estados Unidos.

Mayroon ba silang Green Card?

Tinatawag din na “Green Card” ang isang Permanent Resident Card.

Kasalukuyan ba silang naka detensyon?

Saan sila na hinuli (detained)?

Kailan sila hinuli?

Mayroon ba silang aktibong kaso sa korte na pang-imigrasyon?

Kinikilala rin bilang kaso sa deportasyon ang isang pang-imigrasyon na pang-imigrasyon na kaso sa korte.