• Chinese for Affirmative Action (CAA)

  Mga Wika na Sinasalita:
  English Cantonese Mandarin

  Mga serbisyong nakatuon para sa mga miyembro ng komunidad na mababa ang kita, may limitadong kakayahan sa Ingles, at imigrante sa San Francisco.

  17 Walter U. Lum Place
  San Francisco, CA 94108

  Tawagan 415-274-6750 caasf.org

  Oras
  Lunes: 9:00 am - 5:00 pm
  Martes: 9:00 am - 5:00 pm
  Miyerkules: 9:00 am - 5:00 pm
  Huwebes: 9:00 am - 5:00 pm
  Biyernes: 9:00 am - 12:00 pm
  Sabado: Sarado
  Linggo: Sarado