Tumawag sa Rapid Response 415-200-1548

Tulong para sa mga imigranteng hinuli ng ICE sa San Francisco ngayong araw

Mga wikang ginagamit: English Spanish Cantonese

24-oras na hotline sa 415-200-1548

Kung may makita kayong Immigration at Customs Enforcement (ICE) sa San Francisco, tawagan ang same-day hotline para maikonekta ang mga taong apektado sa ligal na tulong.

Ang numero na ito ay para lamang sa mga hinuli ngayong araw na ito sa San Francisco. Iisa lamang ang kadalasang sumasagot sa telepono ng Rapid Response hotline. Kaya kung walang sagot ang linya, manyaring tawagan ulit ito.

Tandaan ang numero sa inyong telepono para tawagan ko kinakailangan.

Ang SF Rapid Response Network ay pinatatakbo ng isang grupo ng mga pangkomunidad na organisasyong non-profit.

Kung mangyari ito sa ibang lugar, puwede ninyong tawagan ang: